Budowa dróg i autostrad

  Na samym początku należy zwrócić uwagę na pojęcie droga, gdyż jest ono bardzo często wykorzystywane przez budowa dróg i autostrad. Droga to nic innego, jak wydzielony pas składający się z jezdni, pobocza, chodnika, pasów dla pieszych, drogi rowerowej oraz torowiska służącego pojazdom szynowym.

  nowa autostrada

  Rodzaje nawierzchni

  W zależności od rodzaju oraz przeznaczenia poszczególne drogi budowane są z wielu materiałów. Do grona najpopularniejszych budowa dróg i autostrad zaliczamy następujące warstwy:

  • Nawierzchnia gruntowa — do jej produkcji wykorzystywany jest już istniejący grunt rodzimy. Nie jest ona odporna na działanie ciężkiego ruchu.
  • Nawierzchnie kruszywowe — wykonane są z kruszyw o dobrym uziarnieniu. Takie nawierzchnie pozwalają na uzyskanie zadowalających efektów, najmniejszym nakładem finansowym. Niestety są ona narażone na rozluźnienie, więc pod większym ciężarem niszczeją znacznie szybciej.
  • Nawierzchnie z mocnym spoiwem — to takie, które wykonane są za pomocą spoiw hydraulicznych, czyli cementu popiołów itp. Dzięki temu nawierzchnie te są odporne na pylenie oraz ubytki.
  • Nawierzchnie z kostki — mają one kształt kostki wykonanej z betonu lub kamienia.
  • Nawierzchnie bitumiczne — powstają w wyniku produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Powszechnie stosowana na polskich drogach.
  • Beton — składający się z kruszywa o ciągłym uziarnieniu, przez co jest najczęściej stosowanym rodzajem nawierzchni.

  W jaki sposób należy budować drogę?

  Budowa dróg i autostrad wiąże się z wielkimi kosztami oraz długoletnią, często żmudną pracą. Budowa ta zazwyczaj obejmuje następujące czynności:

  • wykopy,
  • usuwanie mas ziemnych,
  • tworzenie nasypów,
  • zagęszczenie gruntu,
  • wyrównanie terenu.

  Zobacz więcej na stronie: https://wibra.pl/budownictwo-infrastrukturalne/!