Pale prefabrykowane

    Pale – wykorzystanie

    Pale prefabrykowane są jedną z najczęściej wykorzystywanych obecnie metod palowania gruntu. Należą one do grupy elementów przemieszczeniowych, czyli takich, które są tworzone bez wykorzystania wierceń oraz usuwania urobku. Pale prefabrykowane wykonywane są najczęściej jako betonowe, które ponadto mogą być kształtowane jako żelbetowe lub sprężone. Innymi, rzadziej stosowanymi, odmianami są elementy stalowe i drewniane.

    Pale prefabrykowane – inne zastosowanie

    Pale prefabrykowane mają bardzo szeroki zakres stosowania, wykorzystywane są przede wszystkim do posadowienia obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, kładek, przepustów. Są to przypadki gdzie występują duże, skomplikowane i nierównomiernie rozłożone obciążenia. Pale prefabrykowane stosuje się również w budownictwie drogowym, gdzie stanowią one posadowienie dla nasypów drogowych oraz podtorza kolejowego, a także słupów trakcyjnej sieci kolejowej. Inne zastosowania to również fundamentowanie nabrzeży portowych oraz konstrukcji oporowych. Pale prefabrykowane wykorzystuje się również przy posadowieniu obiektów mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, obiektów sakralnych, przemysłowych, handlowych oraz innych budowli kubaturowych, które mają zostać wybudowane na terenach podmokłych bądź podłożu, w którym warstwy nośne występują na dużej głębokości. Elementy te pozwalają również na przeprowadzenie palowania gruntu pod obiekty wysokie, takie jak elektrownie wiatrowe, słupy energetyczne, wieże telefonii komórkowej, kominy, wieże przemysłowe, maszty i anteny satelitarne, żurawie stacjonarne, elektrownie wiatrowe, słupy oświetleniowe i reklamowe, silosy i inne zbiorniki.

    Pale prefabrykowane są także wykorzystywane jako posadowienie pod maszyny i ciągi technologiczne w halach produkcyjnych oraz pod budowle związane z materiałami niebezpiecznymi, czyli stacje benzynowe i transformatorowe. Elementy te są również stosowane w celu wzmocnienia już istniejących fundamentów palowych, co miało miejsce między innymi podczas wspomagania posadowienia mostu przez rzekę Wartę, stanowiącego obiekt autostrady A2.