Pomiary hałasu

Pomiary hałasu w środowisku pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. pomiary hałasu są obowiązkowe w miejscu pracy. Badania te muszą zostać wykonane zgodnie z normami, a wartości dopuszczalne podane są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku.

Cel pomiarów hałasu

Pomiary hałasu w środowisku pracy mają na celu przede wszystkim sprawdzenie, czy poziom hałasu nie stanowi zagrożenia uszkodzenia zdrowia pracowników. Sprawdza się także, czy hałas nie zakłóca prawidłowego odbioru sygnałów ostrzegawczych. Pomiary hałasu mogą być stosowane także w celu zdecydowania o wyborze odpowiednich dla danego miejsca sposobów ochrony słuchu.

pomiary-halasu

Prawidłowo wykonane pomiary hałasu

Aby pomiary hałasu w miejscu pracy zostały wykonane odpowiednio, należy przestrzegać kolejnych kroków. Pierwszym etapem jest analiza warunków pracy, która dotyczy charakterystyki wykonywanej pracy i pracowników. Następnie należy wybrać strategię pomiarową, wykonać pomiar, oszacować błędy i finalnie obliczyć wyniki pomiaru hałasu.

Metody pomiaru hałasu 

Metoda pomiaru hałasu jest uzależniona od celu przeprowadzanego badania. Jeżeli robi się to w celu scharakteryzowania warunków akustycznych wyznacza się trzy poziomy hałasu: równoważny, szczytowy i maksymalny. Natomiast w przypadku celu jakim jest określenie wielkości narażenia pracowników na hałas wyznaczane są: poziom ekspozycji na hałas, poziom szczytowy i poziom maksymalny.

Pomiary hałasu – warunki

Pomiary hałasu powinny być przeprowadzane w miejscu gdzie przebywają pracownicy i w warunkach, w których działają na co dzień. Mikrofon najczęściej umieszcza się tam, gdzie znajdowałaby się głowa pracownika, a czas badania powinien wynosić tyle co dzienny wymiar godzin, czyli 8.

Wyniki pomiarów hałasu

Po dokonaniu obliczeń, wyniki pomiaru hałasu nie powinny przekraczać ściśle ustalonych norm. W kabinach  bezpośredniego sterowania, laboratoriach, pomieszczeniach z maszynami maksymalny równoważny poziom hałasu to 75 [dB],  W kabinach dyspozytorskich, obserwacyjnych i zdalnego sterowania – 65, a w pomieszczeniach administracyjnych i biur projektowych – 55.